Onze ledenvergadering zal i.v.m. de huidige coronamaatregelen op een digitale manier gaan plaatsvinden. Leden kunnen zich aanmelden op secretaris@dedinkel.nl voor deze vergadering en ontvangen dan een link voor deelname.

Uitnodiging en agenda digitale jaarvergadering 2020

Datum:        Donderdag 10 December 2020 om 20:00 uur

Plaats :        Via digitale meeting on-line

1) Opening en mededelingen

2) Notulen Jaarvergadering 2019

3) Verslag Commissie Zwemzaken en Waterpolo

4) Financieel verslag 2019/2020 en begroting 2020/2021

5) Benoeming kascommissie 2020/2021

6) Sportcafe Dorper Esch

7) Wisseling bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar: Dhr. J. Rikkink

Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot 30 minuten voor aanvang van de vergadering.

8) Rondvraag en sluiting

Stukken zijn opvraagbaar door een mail te sturen naar het secretariaat via: secretaris@dedinkel.nl