Aanvang: 20:00 uur
Plaats:  Hotel de Schout, Burgemeester Hoogklimmerstraat 2 te Denekamp
Aanwezig: Het bestuur van de Dinkel Denekamp en 22 leden

1) Opening en mededelingen
De Voorzitter Maria Gram opent de vergadering.

Mededelingen
We zijn weer een jaar na ons 50-jarig jubileum.
Afgelopen jaar was een bewogen maar goed jaar.
We hebben de AD-clubheld prijs gewonnen met een hoofdprijs van Euro 20.500.
Er is een goed en leuk Q-Music feest geweest daaropvolgend.

We hebben afgelopen jaar een nieuw erelid benoemd namelijk Louis Damhuis.

Ook hebben we helaas afscheid moeten nemen van een erelid. Jaap Oostenrijk is ons ontvallen.

Er is eindelijk een beslissing genomen rondom het sportcomplex Dorper Esch. De gemeenteraad heeft besloten een nieuw 25 mtr bad te bouwen en de sporthal wordt gerenoveerd. Belangrijk voor onze vereniging is dat we tijdens de bouw gewoon het oude bad kunnen blijven gebruiken. We hebben een eigen werkgroep gevormd, bestaande uit Twan Eshuis, Brigitte Hemeltjen, Jos Bekker, Gudo Hemeltjen, Mathijs Ottink en Maria Gram.

Als club hebben we een beleidsplan opgesteld voor een veilig sportklimaat binnen onze vereniging waarbij sportiviteit, respect en sociale veiligheid voorop staan. Landelijk heeft 1 op de 20 sporters last van grensoverschrijdend gedrag. Middels gedragscodes voor zowel sporters, ouders/verzorgers en trainers proberen we dat bij de Dinkel te voorkomen.

We hebben binnen onze vereniging een vertrouwenspersoon benoemd: Suzanne Gelevert en we hebben een zwemmersraad benoemd die 3x per jaar bijeen komt.

2) Notulen jaarvergadering 2014
Notulen worden goedgekeurd.

3) verslag CTZ en Waterpolocommissie

Verslag CTZ
Jeroen Rakers licht een aantal hoogtepunten toe uit het verslag van het seizoen 2014-2015 gemaakt door Frans Meuris.
Het jaarverslag was en is nog steeds opvraagbaar bij de secretaris. Er zijn verder geen opmerkingen uit de vergadering.

Verslag waterpolocommissie
Twan Eshuis haalt enkele punten uit het verslag naar voren en geeft hier een korte toelichting op.
Het jaarverslag is nog steeds opvraagbaar bij de secretaris.  Er zijn verder geen opmerkingen uit de vergadering.

4) financieel verslag 2014/2015 en begroting 2015/2016
De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers. Alles redelijk in lijn der verwachtingen. Alleen haakten er wederom een aantal sponsoren af.  Daardoor moeten we ons jaar afsluiten met een tekort van Euro 1054, –. Echter doordat we de AD clubheld prijs hebben gewonnen kunnen we, na aftrek van de kosten voor het Q-music feest, toch een positief resultaat van Euro 17.000,– gaan boeken. Door de vergadering wordt besloten om dit voorlopig toe te voegen aan de reserves. Dit omdat we niet weten wat er met het nieuwe sportcomplex op ons af komt. Wel wordt er gediscussieerd over het eventueel vervangen van de tenten. Eerst wordt er besloten om te kijken of we niet beter kunnen gaan huren en daarom wordt er de suggestie geopperd om eens te kijken bij de scouting. Zij verhuren tenten.

De door de penningmeester gepresenteerde begroting voor 2015/2016 wordt goedgekeurd.

4a) Verslag kascommissie 2014/2015
Kascommissie heeft de verslaglegging zoals gevoerd door de penningmeester goedgekeurd. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd

5) benoeming kascommissie 2015/2016
Dhr. De Gelder blijft lid van de kascommissie en als nieuw lid meldt zich Dhr. Ruinemans (met baard) aan.

6) Bestuurswisselingen en benoemingen
Er hebben zich geen andere kandidaten voor de vergadering aangemeld dan diegene die door het bestuur zijn voorgedragen.
Het bestuurslid Jeroen Rakers en het nieuwe bestuurslid Judith Krabbe worden door de vergadering herbenoemd en gekozen

8) Presentatie Kledingplan
Lonne Dijkhuis en Loes Westerhof geven een mooie presentatie over het kledingplan dat zij hebben gemaakt. In een helder en duidelijk verhaal worden de mogelijkheden, de opzet en de financiële consequenties gepresenteerd.

De vergadering reageert in eerste instantie positief over de voorgestelde kosten van Euro 3,50 per maand voor de leden met een startvergunning. Er komen echter ook vragen over de hoogte van het bedrag en de gevolgen voor gezinnen met meerdere leden bij onze vereniging. Deze kosten worden dan wel hoog.

Er wordt door Linda Huisjes geopperd om eens te lijken naar de zwemvereniging uit Hardenberg die ook een huurmogelijkheid hebben ingebouwd in hun kledingplan.  Ook wordt er geopperd om het basis kledingpakket uit te kleden om de maandkosten te kunnen verlagen. Dan zou je dus meerdere kledingpakketten hebben met diverse maandelijkse kosten. Jeroen Rademaker vind het vreemd dat bijvoorbeeld de WP niet mee doet aan het kledingplan. Dit blijkt echter wel zo te zijn, echter maken zij geen gebruik van het trainingspak.

Besloten wordt om de opmerkingen vanuit de vergadering mee te nemen en daarmee een uitgebreide brief op te stellen en deze z.s.m. te versturen naar de betrokken leden en hun ouders/verzorgers om e.e.a. in gang te kunnen zetten.

7) rondvraag en sluiting
Jeroen Rademaker: Uit het WP verslag van zojuist maakt hij op dat het bij de WP op dit moment niet goed gaat. Er is te weinig doorstroming en de jeugd heeft te weinig aandacht. Twan Eshuis geeft aan dat dit niet helemaal klopt. De jeugd heeft op dit moment zelfs de volledige aandacht van de WP-commissie  en we hebben nog nooit zoveel jeugd gehad. Wel is er een gat ontstaan tussen het 1e herenteam en de rest van de teams en daardoor is er te weinig aansluiting. Dit is ontstaan en niet weer terug te draaien. Hier wordt in het nieuw op te stellen beleidsplan uitdrukkelijk rekening mee gehouden.

Tevens mist Jeroen Rademaker een goed beleid voor de zwemmers/zwemsters die niet het A-selectie niveau aan kunnen en in zijn visie tussen “wal en schip” vallen. Maria Gram geeft aan dat we alle mogelijkheden aangrijpen om ook deze groep ter wille te zijn. We hebben echter te kampen met een tekort aan zwemwater op de “goede” uren.  We hopen met het nieuwe bad hier meer invulling aan te geven.

Ook wil Jeroen graag weten of er overleg is met andere (zaal)sportverenigingen over een betere aansluiting van elkaars trainingsuren in de sporthal en het zwembad. Maria geeft aan dat dit overleg er is geweest maar dat er maar weinig mogelijkheden zijn omdat de zaalsport verenigingen, net als onze vereniging, kampen met een tekort aan uren en kader.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering